Кандидатстване по модул „Културните институции като образователна среда“ на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Изх. № РУО1-9180/23.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че с Решение № 188/05.03.2021 г. на Министерски съвет са одобрени националните програми (НП) за развитие на образованието за 2021 година.

На официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, е публикувана НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, в която влиза и Модул „Културните институции като образователна среда“.

Модулът „Културните институции като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към държавни и общински български училища, които през учебната 2021/2022 година провеждат обучение на ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование и първи гимназиален етап на средното образование.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се подават в РУО – София-град чрез Системата за сигурно електронно връчване в срок до един месец от датата на публикуване на програмата на интернет страницата на Министерството на образованието и науката – до 16.04.2021 г. включително.

Необходими документи:

  1. Придружително писмо от директора на училището.
  2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
  3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула на Националната програма.

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален, за прогимназиален или за първи гимназиален етап. Максималният размер на един училищен проект е 2500 лв.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД