Кандидатстване по модул „Културните институции като образователна среда“ на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Изх. № РУО1-11303/20.05.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-161/14.05.2020 г., вх. № РУО 1-10567/ 14.05.2020 г., Ви уведомявам, че с Решение № 285/30.04.2020 г. на Министерски съвет са одобрени националните програми (НП) за развитие на образованието за 2020 година.

На официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, е публикувана НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

Модулът „Културните институции като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към държавни и общински български училища, които през учебната 2020/2021 година провеждат обучение на ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование и първи гимназиален етап на средното образование.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се подават в РУО – София-град в срок до един месец от датата на публикуване на програмата на интернет страницата на Министерството на образованието и науката – до 11.06.2020 г. В случаите, в които документите се подават чрез Системата за сигурно електронно връчване, важи датата на изпращане.

Необходими документи:

  1. Придружително писмо от директора на училището.
  2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
  3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула на Националната програма.

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален, за прогимназиален или за първи гимназиален етап. Максималният размер на един училищен проект е 2500 лв.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД