Кандидатстване по модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ на НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Изх. № РУО1-20985/06.06.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-217/02.06.2022 г., вх.№РУО1-20707/03.06.2022 г.  Ви уведомявам, че с Решение № 302/13.05.2021 г. на Министерски съвет са одобрени националните програми (НП) за развитие на образованието за 2022 година.

На официалната страница на МОН, в рубриката „Програми и проекти“, е публикувана НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, в която е включен и Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“.

Модулът „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ от НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ е насочен към държавни и общински училища и ЦСОП от системата на предучилищното и училищното образование.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се подават на хартиен носител в МОН, Дирекция „Приобщаващо образование“ – до 13.06.2022 г., включително. Когато документите се изпращат по поща или чрез куриерска фирма, важи датата на пощенското клеймо.

Необходими документи:

  1. Придружително писмо от директора на училището.
  2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
  3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула на Националната програма.
  4. Декларация (по образец).

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален или за прогимназиален етап.

Екипът за управление на модула, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени и класира проектите в срок до 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът с класираните училища ще бъде публикуван на интернет страницата на МОН.

Ръководител на Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ е Грета Ганчева – директор на Дирекция „Приобщаващо образование“ .

Лицата за контакт по модула са:

  • Зейнеп Ходжа – държавен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“, тел. 02/9217631, e-mail: [email protected]
  • Нона Костадинова – главен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“, тел. 02/9217435, e-mail: [email protected]
  • Виктория Кирилова – главен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“, тел. 02/9217549, e-mail: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД