Кандидатстване по модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Изх. № РУО1-9428/25.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с Решение № 188/05.03.2021 г. на Министерски съвет са одобрени националните програми (НП) за развитие на образованието за 2021 година.

На официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, е публикувана НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, в която влиза и Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“.

Модулът „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към държавни и общински български училища, които през учебната 2021/2022 година провеждат обучение на ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се изпращат на хартиен носител в МОН, дирекция „Приобщаващо образование“ – до 05.04.2021 г. включително.

Необходими документи:

  1. Придружително писмо от директора на училището.
  2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
  3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула на Националната програма.
  4. Декларация (по образец).

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален или за прогимназиален етап.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД