Кандидатстване по Модул 3 на НП „Без свободен час“

Изх. № РУО1-15563/19.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Решение № 188/05.03.2021 г. на Министерски съвет на официалната страница на МОН, в рубриката „Програми и проекти“ са публикувани одобрените Национални програми /НП/ за развитие на образованието за 2021 г. Сред тях е и НП „Без свободен час“, в която влиза и нов Модул 3 „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда“, с приложено заявление за компенсиране на разходите за консумативи за провеждане на ОРЕС.

Модул 3 „Подкрепа на обучението от разстояние електронна среда“ е насочен към държавни и общински училища, детски градини /ДГ/ и центрове за специална образователна подкрепа /ЦСОП/, за осигуряване на условия за провеждане на ОРЕС от педагогическите специалисти по време на епидемии, пандемии, енергийни кризи, извънредно положение или други случаи на преустановен присъствен образователен процес по чл. 105, ал.1, ал. 3 и ал. 5 при условията на ал. 6 от ЗПУО. Чрез него се предоставят допълнителни средства за изплащане на допълнително месечно трудово възнаграждение за компенсиране на разходите за консумативи на провеждащите ОРЕС педагогически специалисти от домовете си.

Държавните и общинските училища, ЦСОП и ДГ заявяват участие в Модул 3 от програмата, като от 1-во до 15-о число на месец юли и на месец ноември 2021 година директорите на образователните институции, участвали в програмата през съответния период, въвеждат в онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието необходимата информация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД