Кандидатстване по Модул 3 „Подкрепа на ОРЕС “ от НП „Без свободен час“

Изх. № РУО1- 25443/01.07.2022 g.

Кандидатстване по Модул 3 „Подкрепа на ОРЕС “ от НП „Без свободен час“

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И

ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че с писмо с изх. №РУО1-19194/23.05.2022 г. сте информирани за Решение № 302/13.05.2022 г. на Министерски съвет, с одобрени национални програми за развитие на образованието за 2022 година, част от които е и Националната програма /НП/ „Без свободен час“, в която Модул 3 е „Подкрепа на ОРЕС“. Модулът е насочен към осигуряване на средства за изплащане на допълнително месечно възнаграждение за компенсиране на разходите за консумативи на провеждащите ОРЕС педагогически специалисти от домовете си. С условията и сроковете за участие и принципи на финансиране на Модул 3 „Подкрепа на ОРЕС“ от НП „Без свободен час“ можете да се запознаете от публикуваната програма на официалната страница на МОН, секция „Програми и проекти“, Приложение № 13 към т. 1, буква „м“. Публикувани са  образци на заявление за компенсиране разходите за консумативи за провеждане на ОРЕС от бюджета на Модул 3 на Националната програма „Без свободен час“ – 2022 година и декларация по т.13.1 от Националната програма „Без свободен час” за 2022 година, които можете да ползвате.

Напомням Ви, че държавните и общинските училища, ЦСОП и ДГ заявяват участие в Модул 3 от програмата, като от 1-во до 15-о число на м. юли и м. октомври 2022 г. директорите на образователните институции, участвали в програмата през съответния период, въвеждат в онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието (Платформата) необходимата информация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД