Кандидатстване по Модул 3 „Подкрепа на ОРЕС “ от НП „Без свободен час“

Изх. № РУО1- 26621/06.07.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И

ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че в изпълнение на  Националната програма /НП/ „Без свободен час“, в която Модул 3 е „Подкрепа на ОРЕС“ държавните и общинските училища, ЦСОП и ДГ заявяват участие в Модул 3 от програмата, като от 1-во до 15-о число на м. юли и м. октомври 2022 г. директорите на образователните институции, участвали в програмата през съответния период, въвеждат в онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието (Платформата) необходимата информация. Генерираната от Платформата справка съдържа и декларация от директора на училището, ДГ, ЦСОП за осъществен контрол по спазване на условията на т. 5.2. в дните с ОРЕС на всеки учител. Същата се подписва и подпечатва от директора и счетоводителя, сканира се и отново се качва в Платформата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД