Кандидатстване по Модул 3 „Подкрепа на ОРЕС “ от НП „Без свободен час“

Изх. № РУО1-19194/23.05.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И

ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с Решение № 302/13.05.2022 г. на Министерски съвет са одобрени национални програми за развитие на образованието за 2022 година, част от които е и Националната програма /НП/ „Без свободен час“, в която Модул 3 е „Подкрепа на ОРЕС“. Той е насочен към осигуряване на средства за изплащане на допълнително месечно възнаграждение за компенсиране на разходите за консумативи на провеждащите ОРЕС педагогически специалисти от домовете си. С условията и сроковете за участие и принципи на финансиране  на Модул 3 „Подкрепа на ОРЕС“ от  НП „Без свободен час“ можете да се запознаете от публикуваната програма на официалната страница на МОН, секция „Програми и проекти“, Приложение № 13 към т. 1, буква „м“ .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД