Кандидатстване по Модул II „Сигурност в училище“

Рег. № РУО1-29928/17.09.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ И НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ  УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА И РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

           

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

 

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката с № 9105-307/15.09.2021 г., вх. № РУО1-29544/ 15.09.2021 г., Ви информирам, че във връзка с одобрената с РМС № 188 от 05.03.2021 г. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 2021 г. – втори Модул „Сигурност в училище“ можете да кандидатствате по Модул II „Сигурност в училище“.

Видовете дейности и критериите за оценка и класиране на предложенията са публикувани на интернет страницата на МОН в раздел „Програми и проекти”, секция „Национални програми 2021 г.”.

Кандидатстващите по Модул II „Сигурност в училище“ следва да имат предвид, че по националната програма не се финансират изготвянето на охранително обследване и абонаментната поддръжка на изградените системи. Същите трябва да бъдат заплащани от делегирания бюджет на училището.

В срок до 30.09.2021 г. кандидатстващите по модула може да представят проектните си предложения в платформата на МОН за кандидатстване по национални програми https://np.mon.bg.

Обръщам внимание на следното:

  1. В Протокола за охранително обследване задължително се посочват наименованието на обекта, местоположението, който се попълва след преглед на обекта. Отразява се обективната оценка на оперативната обстановка, както и оценката на риска при извършване на охраната през призмата на задачите по охрана и се отразяват слабостите на обекта, уязвими места и скрити подходи, изградените системи за сигурност, както и необходимите действия, които следва да се извършат с цел подобряване охранителната дейност и повишаване сигурността на охранявания обект. Посочват се датата на изготвянето, името и длъжността на извършилия оценката. Протоколът се заверява с подпис и печат от охранителната фирма или длъжностното лице от МВР.
  2. Организацията на охраната следва да съдържа: наименование на обекта, описание на организацията на охраната – задължения, права, време и т.н. Посочват се датата на изготвянето и авторът на описанието (лице от съответната институция или от охранителната фирма) със съответния печат, както следва да е видно, че протоколът е одобрен от директора на училището, съответно от охранителната фирма.
  3. Схемата за разполагане на техническите средства следва да отразява вида и количеството на помещенията в сградата/сградите, както и местоположението на техническите средства. Предложените количества на технически съоръжения трябва да съответстват на приложените схеми.
  4. Количествено-стойностната сметка (КСС) включва – описание на артикулите по брой, единична цена на артикула, обща стойност на артикула и обща стойност на услугата без ДДС и обща стойност на услугата с ДДС. В КСС количествата на техническите съоръжения следва да съответства на броя им в приложената схема за разполагане на техническите съоръжения.
  5. Допустимото максимално финансиране по отделните дейности е, както следва:

За ДЕЙНОСТ I: Сигнално-известителна система – до 3500 лв. с ДДС за едно проектно предложение;

За ДЕЙНОСТ II: Система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център – до 10 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение;

За ДЕЙНОСТ III: Система за контрол на достъпа:

– система за регистрация и отчитане контрола на достъп чрез електронни карти – до

7000 лв. с ДДС за едно проектно предложение;

– физически бариери за контрол на достъпа – до 7000 лв. с ДДС за едно проектно предложение;

За ДЕЙНОСТ IV: Система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център на входовете и изходите на ученическите общежития към държавните училища – до 10 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение.

Предвидено е за тази дейност да не се кандидатства и да се реализира във всички ученически общежития към държавните училища, в които няма функционираща система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение на входовете и изходите в специализиран център.

Осъществяването й ще бъде чрез възлагане на дейностите от страна на Министерство на образованието и науката.

Училищата ще имат ангажимент да прикачат приемно-предавателен протокол в срок до 20.12.2021 г. в платформата https://np.mon.bg за осъществения монтаж и пускане в експлоатация на оборудването.

За допълнителна информация и пояснения директорите на училищата могат да се обръщат към членовете на екипа за управление на модула по програмата, които са посочени на интернет страницата на министерството.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД