Кандидатстване по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“

Рег. № РУО1-11369/20.05.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ

ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

           

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,      

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-161/14.05.2020 г., вх. № РУО 1-10567/ 14.05.2020 г., Ви уведомявам, че с Решение № 285/30.04.2020 г. на Министерски съвет са одобрени националните програми (НП) за развитие на образованието за 2020 година.

На официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, е публикувана НП „Изграждане на училищна STEM среда“.

Кандидатстването по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ е 20 дни от датата на публикуването на националната програма и се извършва по електронен път на следния адрес: stem.mon.bg (публ. 12.05.2020 г.)

Националната програма е насочена към създаването на нови училищни центрове – интегрирана съвкупност от специално създадени и оборудвани учебни пространства с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на природо – математическите науки в държавните и общинските училища в страната.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД