Кандидатстване по Национална програма на МОН и на МО „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

Изх. № РУО1-10435/06.04.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-116/05.04.2021 г. Ви уведомявам, че предстои изпълнението на Националната програма на Министерство на образованието и науката и на Министерство на отбраната „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“, приета с РМС № 257/25.03.2021 година.

Програмата е публикувана на официалната страница на МОН, в рубриката „Програми и проекти“, Национални програми 2021 и включва два модула. Модул А) „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на българската армия, както и за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май“ на програмата е насочен към държавни и общински български училища, които през учебната 2021/2022 година ще провеждат обучение на ученици от VIII до X клас.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се подават в РУО – София-град на хартиен носител в срок  до 45 дни след датата на одобрението на програмата – до 10.05.2021 г., включително.

Необходими документи:

  1. Придружително писмо от директора на училището.
  2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
  3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по Националната програма.
  4. Декларация (по образец).

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по програмата. Максималният размер на един училищен проект е 3000 лв. Размерът на средствата, който се предоставя на класираните училища, не може да превишава посочената обща сума на бюджета от проектното предложение на съответното училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД