Кандидатстване по Национална програма на МОН и на МО „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“.

Изх. № РУО 1-15160/14.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам, Ви че предстои изпълнение на Национална програма на Министерство на образованието и науката и на Министерство на отбраната „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“, приета с ПМС № 295/24.04.2024 година. Програмата е публикувана на официалната страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“, Национални програми 2024 и включва два модула. Програмата се изпълнява на територията на Република България и обхваща държавни и общински училища, в които се обучават ученици от VIII до XII клас. Бенефициенти по програмата не могат да бъдат държавни и общински училища, получили финансиране през 2023 година.

По Модул 1 „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на българската армия“, всяко училище може да кандидатства само с един проект по програмата. Максималният размер на един училищен проект е 3000 лв. Срокът за изпълнение на програмата по Модул 1 е учебната 2024/2025 г. – до 30.06.2025 г.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се подават в РУО – София-град чрез Системата за сигурно електронно връчване на хартиен носител в срок до 45 дни след датата на одобряване на програмата с решение на МС – до 10.06.2024 г., включително.

Необходими документи:

  1. Придружително писмо от директора на училището.
  2. Формуляр за кандидатстване (по образец), който включва: цели; очаквани резултати и индикатори за изпълнение; дейности; брой участници, които ще бъдсат включени в работата по програмата; финансов план/бюджет.
  3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по Националната програма.
  4. Декларация (по образец) за липса на двойно финансиране.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД