Кандидатстване по НП „Бизнесът преподава“

Изх. № РУО 1-23785/15.07.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с Решение № 188/05.03.2021 г. на Министерски съвет са одобрени националните програми (НП) за развитие на образованието за 2021 година.
На официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, е публикувана НП „Бизнесът преподава“, която съдържа следните модули:
• Модул 1 „Бизнесът в училище“
• Модул 2. „Учители в предприятията“.
Кандидатстване за участие в НП „Бизнесът преподава“: https://np.mon.bg/
Срок за кандидатстване: от 15.07.2021 г. до 30.09.2021 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД