Кандидатстване по НП „Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 г.

Изх. №РУО1-30852/16.08.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-292/11.08.2022 г. с вх. №РУО1-30487/11.08.2022 г. относно процедурите по кандидатстването и сроковете, свързани с Национална програма „Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 г, Ви информирам следното:

В срок от 01.09.2022 г. до 21.10.2022 г., всяко училище може да кандидатства по НП “Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 г. чрез електронната платформа https://ischools.mon.bg. На платформата ще бъдат публикувани и Правилата за изпълнение на Националната програма.

Директорите на училищата следва да извършат следното:

По Модул 1.„Мобилност за популяризиране-и мултиплициране на добри иновации между училищата“

  1. В срок от 09.2022 г. до 21.10.2022 г. попълват формуляр за кандидатстване в електронната платформа – https://ischools.mon.bg.
  2. Иновативните училища избират помежду си партньор за сътрудничество и обмяна на иновации от Списъка на иновативните училища в електронната система на националната програма, сключват договор по образец за сътрудничество с него. Възможен е само един договор за сътрудничество между две иновативни училища.
  3. Училищата, които не са вписани в Списъка на иновативните училища, избират от електронната платформа иновативно училище, с което да сключат договор. При наличие на повече от едно училище кандидат за партньорство, иновативното училище сключва договор за сътрудничество с избрано от него училище.
  4. Иновативното училище може да партнира само с едно училище, което не е вписано в Списъка на иновативните училища, заявило интерес към съответната иновация в електронната платформа. Важно условие за одобрение на партньорството е двете партниращи иновативни училища да имат сключени договори помежду си, а всяко от тях да има договор с по още едно неиновативно училище, за да се формира група от четири училища.
  5. Плануват се по две мобилности, домакини на които са всяко от двете иновативни училища. На всяка мобилност участват едновременно четирите училища от групата. Програмата за всяка мобилност се определя от иновативното училище, което е домакин на конкретната среща след обсъждане с партньорите.
  6. Процедурата за избор на партньорство и сключване на договори между иновативни и неиновативни училища спира, след като бъдат достигнати посочени индикативни стойности от 300 иновативни и 300 неиновативни училища в електронната платформа на Националната програма „Иновации в действие“, независимо от крайния срок 21.10.2022 г., който е обявен в Правилата.

По Модул 2.„Форуми за иновации в образованието“

Училищата, които желаят да бъдат домакин на регионален форум, следва предварително да го съгласуват с РУО, като посочат своя потенциал и опит за участие и организиране на подобни форуми, свързани с иновациите. След съгласуване с РУО посочват своето желание в електронната, платформа. Темите на регионалните форуми се определят също съвместно с РУО. Съответното РУО съдейства за изготвяне на програмата, организацията и координацията на участниците и дейностите за провеждането на форума.

По Модул 4. – „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“

  1. В срок от 09.2022 г. до 21.10.2022 г. попълват формуляр за кандидатстване в електронната платформа – https://ischools.mon.bg. за осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване. Училищата могат да кандидатстват само за 1 проект по една от описаните дейности по точка 5.4. от Програмата, които се осъществяват от педагогически специалисти.
  2. Процедурата за кандидатстване в електронната платформа по Модул 4 спира, след като бъде достигната посочената индикативна стойност в размер до 150 000 лв., независимо от крайния срок 21.10.2022., който е обявен в Правилата.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИВАН ЙОВЧЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-711/25.07.2022 г.

на министъра на образованието и науката)