Кандидатстване по НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2023 г.

Изх. № РУО1-25587/16.08.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на министерството на образованието и науката с вх. № РУО1-25555/16.08.2023 г., Ви информирам, че НП ИКТ 2023 г. е отворена за кандидатстване.

За поредна година общините ще имат право да кандидатстват за електронен дневник за детските градини.

Повече информация за сроковете може да намерите на следния адрес – https://www.mon.bg/bg/101242.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД