Кандидатстване по програмата „Учим заедно: Повишаване на уменията за саморегулирано учене и социално-емоционални умения” на фондация „Заедно в час“

Изх. № РУО1-9855/06.04.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  на МОН № 9105-91/05.04.2023 г., постъпило с вх. № РУО1-9742/06.04.2023 г., приложено Ви изпращам новото издание на програмата „Учим заедно: Повишаване на уменията за саморегулирано учене и социално-емоционални умения” на фондация „Заедно в час“. Акцент е поставен за учениците от V -VII клас с ниски академични резултати. Основните цели са развитието на социално-емоционалните умения на учениците от този етап, както и насърчаването на търсенето и предлагането на допълнителна помощ от учителите. Училищата могат да кандидатстват с един проект на стойност до 30 000 лева.

Приложение:

  1. Условия за кандидатстване по програмата.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД