Кандидатстване по проект „Красива България“ със срок 15.03.2024 г.

Изх. № РУО1-3391/05.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ,

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-28/31.01.2024 г., вх. № РУО1-2934/31.01.2024 г. Ви уведомявам, че имате възможност да кандидатствате по проект „Красива България“, който е част от програмата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.

Кампанията за набиране на проектни предложения за участие през 2024 г. е със срок за подаване на документите 15.03.2024 г., като насочвам вниманието Ви към мярка МО2-0З „Подобряване на образователната инфраструктура в професионалните гимназии, предоставящи дуална система на обучение и/или защитени от държавата специалности от професии”. Допустими кандидати по мярката са общините и държавните институции, които са собственици на обектите или имат делегирани права за тяхното стопанисване и управление.

Информация и насоки за кандидатстване може да намерите в приложението. При поискване от страна на училищата Министерството на образованието и науката ще предостави посочените в условията за кандидатстване писма за подкрепа на проектите.

Допълнителна информация за проект „Красива България” и процеса на кандидатстване може да бъде поискана на телефони: 02/981 39 42; 02/811 96 74

 

Приложение: Обява за кампания 2024 на проект „Красива България“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД