Кандидатстване по процедура BG05M20P001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2”

Изх. № РУО1-9682/29.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-9611/29.03.2021 г. Ви уведомявам, че със заповед на ръководителя на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 (ОПНОИР) е увеличен бюджетът на процедура BG05M20P001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2” и е удължен срокът за кандидатстване по процедурата.

След проверка от страна на УО за наличния свободен ресурс в рамките на Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване” на ОПНОИР с оглед постигане на заложените индикатори и крайните цели и финансиране на максимален брой качествени проекти бюджетът на процедура BG05M20P001-3.020 „ Ограмотяване на възрастни-2” е увеличен на 15 662 042, 93 лв.

Новият краен срок за подаване на проектни предложения, подписани с квалифициран електронен подпис чрез ИСУН 2020, е 20 април 2021 г., 17:30 часа. Изменените Условия за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: http://opnoir.bg, https://umis2020.government.bg и https://www.eufunds.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД