Кандидатстване с проекти по ПМС № 46/19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование

Изх. № РУО 1-6307/23.02.2021 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,

НА ЧАСТНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

И НА УЧИЛИЩАТА, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА МОН

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-50/15.02.2021 г., вх. № РУО 1-5489/15.02.2021 г., Ви уведомявам, че за 2021 г. предстои изпълнение на ПМС № 46/19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование. Съгласно чл. 1, т.1 и т. 2 от ПМС № 46/19.03.2020 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2 лв. на дете и 3 лв. на ученик в дневна и в комбинирана форма на обучение и в обучение чрез работа за бюджетна година в държавните, общинските и частните детски градини и училища. Финансовите средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност се предоставят по одобрени проекти, както следва:

  1. Проектите на общинските детски градини и училищата, финансирани чрез бюджетите на общините се предоставят в срок до 31 март на съответната година в общината за съгласуване с финансиращия орган. Проектите на общинските детски градини и училища се изготвят в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият в общината, а третият – при директора на съответната институция, изготвила проекта.

Проектите, заедно с финансовите планове, се представят за съгласуване от експертите по младежки дейности, спорт и туризъм в районните администрации на Столична община, в срок до 31.03.2021 г.

  1. За училищата, финансирани от бюджета на МОН проектите се предоставят в срок до 31 март на съответната година в регионалните управления на образованието. Проектите се изготвят в два екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, а вторият – при директора на съответната институция, изготвила проекта.

Проектите, заедно с финансовите планове, се представят в Регионално управление на образованието – София-град, чрез Системата за сигурно електронно връчване, в срок до 31.03.2021 г.

  1. Проектите на частните детски градини и училища се предоставят в срок до 31 март на съответната година за съгласуване в общината, чрез която се осъществява финансирането. Проектите се изготвят в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият – в общината, а третият – при директора на съответната институция, изготвила проекта.

Проектите, заедно с финансовите планове, се представят за съгласуване от експертите по младежки дейности, спорт и туризъм в районните администрации на Столична община, в срок до 31.03.2021 г.

Директорът на общинското или частното училище, в което има организирани и подготвителни групи, изработва общ проект за училището за кандидатстване по ПМС № 46/19.03.2020 г., като броят на децата и броят на учениците и полагащата им се сума, съответно по 2 лв. и по 3 лв., се записват поотделно – в Справка-Образец №1 и в Справка-Образец 1а.

За допълнителна информация можете да се обръщате към:

Евелина Василева – старши експерт по физическо възпитание и спорт в РУО – София-град, телефон: 0886 024 453;

Георги Пашов – старши експерт по финансово осигуряване в РУО – София-град, телефон: 0886 029 691.

 

Приложение:

  1. ПМС № 46/19.03.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД