Кандидатстване с проекти по ПМС 46/19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование

Изх. № РУО1-6849/01.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с изх. № СОА20-ДИ04-980-(31)/26.01.2021 г., вх. № РУО1-03195/26.01.2021 г. с приложен анализ на изпълнение от столични образователни институции за 2020 г. на ПМС № 46/19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на средствата за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност за деца и ученици, и отправени препоръки от Дирекция „Вътрешен одит“ на Столична община, се обръща внимание на допускани пропуски при отчитане на изпълнението на проектите, както следва:

  • забавяне на срокове, некоректно попълнени отчетни формуляри и цялостно изменение при отчитането на финансовия план, въпреки извършено съгласуване и посочени изисквания и препоръки;
  • несъответствие между приложените разходооправдателни документи/фактури и некоректно отчетени;
  • пропуски при набавяне и представяне на задължителни съпътстващи документи, удостоверяващи посочената дейност в съответния раздел;
  • неспазване на РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработване на лични данни и относно свободното движение на такива данни – наличие на лични данни в документите;
  • несъгласуване на документи от ръководни длъжностни лица на образователните институции, както и от финансово отговорни лица и от експерти в районната администрация, определени със заповед на кмет на района.

С оглед гореизложеното, моля да имате предвид посочените пропуски при изготвяне на проектната документация за 2021 г. и съответно след одобрение на проектите – при нейното изпълнение и отчитане.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД