Кариерно ориентиране и консултиране

Изх. № РУО1-15566/25.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОСНОВНИ, ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ СТОЛИЧНИ училища

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с кариерното ориентиране и консултиране на учениците, обучаващи се в седми клас, моля да създадете необходимата организация за запознаването им с държавния план-прием на образователните институции на територията на област София-град за учебната 2020/2021 година, както и презентиране на професиите и специалностите, по които се осъществява професионално образование и обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД