Карта за оценка на резултатите от труда на директор на училище/център за специална образователна подкрепа/специализирано обслужващо звено.

Изх. № РУО1-29280/29.07.22г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 4/ 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, издадена от министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че на служебния  имейл на образователната институция, която управлявате е изпратена Карта за оценка на резултатите от труда на директор на училище/център за специална образователна подкрепа/специализирано обслужващо звено.

В срок до 13.09.2022 г. директорите на общинските и държавни училища, на центровете за специална образователна подкрепа и обслужващи звена следва да представят в деловодството на РУО – София-град, IV етаж, стая 401, попълнената карта с посочените данни в колона 2 от картата, валидни за съответната образователна институция и декларациите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД