Квалификационна програма – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

Изх. № РУО1-2428/ 29.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2356/28.01.2020 г. приложено Ви предоставям информация за съвместна квалификационна програма – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ на Националната асоциация на ресурсните учители /НАРУ/ и Нов български университет. Програмата е за кандидати с бакалавърска или магистърска образователна степен и с педагогическа правоспособност, психолози.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо от Нов български университет. (Pismo_SF (2))

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД