Квалификация за учители

Изх. № РУО1-25043/18.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-24289/14.09.2020 г. Ви уведомявам, че „Дидаско груп“ ЕООД в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев“ организира специализирани обучения за учители по безопасност на движението по пътищата.

Повече информация можете да намерите на адрес: https://www.didasko-bg.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД