Квалификация за учители

Изх. № РУО1-24972/17.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-23703/10.09.2020 г. Ви уведомявам, че Академия Първа помощ организира специализирани обучения по първа долекарска помощ за учители.

Повече информация можете да намерите на адрес: https://academyfirstaid.com/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД