Квалификация за учители

Изх. № РУО1-22408/01.09.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-22364/01.09.2020 г. Ви уведомявам, че Технически университет – Варна организира през учебната 2020/2021 г. професионално-педагогически специализации за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.

Повече информация можете да намерите на адрес: www.sites.google.com/view/tuvarnakval

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1347/20.08.2020 г. на министъра на образованието и науката)