Квалификация на педагогическите специалисти

Изх.№РУО1-7036/20.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ,

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с указания на МОН и обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Ви уведомявам, че дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, организирани по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове следва да са съобразени със следните указания:

  1. Дейност 1. „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения“, които завършват с присъждане от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 15/22.07.2019 на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

В условията на извънредно положение е допустимо без ограничение да се провежда неприсъствената форма на обучение. Планирането и провеждането на обученията в присъствената форма следва да се извърши при стриктно спазване на ограниченията, въведени от министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката и от Националния оперативен щаб за координиране на мерките срещу COVID-19.

  1. Дейност 2. „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС), включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“.

Част от дейностите може да се изпълняват дистанционно, ако не нарушават разпоредбите на Раздел V. „Придобиване на професионално-квалификационни степени от учители, директори и други педагогически специалисти“ на Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и да са в съответствие с изискванията на съответното висше училище за провеждане на процедури за придобиване на ПКС.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД