Коалиция за образование

Изх. № РУО1-2121/14.01.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с проведена през месец декември 2020 г. среща на върха по въпросите на образованието в страните от Европейския съюз, Ви уведомявам, че е създадена специална страница за лансирана от еврокомисар Мария Габриел „Коалиция за образование“ на адрес: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/education-climate-coalition_bg

Уебстраницата съдържа проучване и покана към училища и учители, които могат да изразят интереса си да участват в бъдещото развитие на коалицията до края на месец януари 2021 г.

Целта е да бъде събрана информация и да се „картографират“ съответните инициативи, обхващащи петте приоритета на коалицията (развитие на зелени умения, обучение на учители, промяна в поведението, наука за гражданите и осведоменост). Специално внимание ще бъде отделено на събиране и анализ на иновативни педагогически практики, определяне на начина, по който темите, свързани с изменението на климата и устойчивото развитие се преподават, включително конкретни учебни резултати, нива на владеене и начини за тяхното оценяване.

С оглед на гореизложеното, моля да се запознаете с инициативата и да вземете участие в проучването.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД