Конкурси „Глобално училище“ и „Глобално училище в действие “

Изх. № РУО1 – 24538/22.07.21г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо нa МОН с вх. № РУО 1-24299/20.07.2021 г., Ви уведомявам, че срокът за участие в конкурсите „Глобално училище“ и „Глобално училище в действие се удължава. Училищата могат да кандидатстват за конкурсите,  като за целта следва да попълнят приложения онлайн формуляр, описвайки своя досегашен опит в срок до 31 юли 2021 г.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД