Конкурсна процедура 33.19-2020 г. на ЦОИДУЕМ за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Изх. № РУО1-18496/15.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,
ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУO 1-18035/13.07.2020 г. от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) Ви уведомявам, че в съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г. „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2019 – 2021 г.“, Центърът обявява нова Конкурсна процедура 33.19-2020 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, по следните приоритети:
 Приоритет 1 „Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност“.
 Приоритет 2 „Реализиране на интегрирани дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система“.
 Приоритет 3 „Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици, учители и родители“.
 Приоритет 4 „Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“.
 Приоритет 5 „Реализиране на дейности за десегрегация на сегрегирани образователни институции и за създаване на условия за реализиране на мерки за превенция, предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация“.
Информацията е публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg, в раздел „Новини“.
Краен срок за кандидатстване: 13.08.2020 г., 14:00 ч.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД