Конкурс „България в картини и слово“

Изх. № РУО1-1472/ 20.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с изх. № РД-21-42/ 17.01.2020 г. и с вх. № РУО1-1292/ 17.01.2019 г. Център за подкрепа на личностното развитие – Обединен детски комплекс Търговище обявява VII Национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“, включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година.

Моля да запознаете децата и учениците със статута на конкурса.

Приложение: статут на конкурса (Konkurs_Balgaria_v_kartini_i_slovo-Targovishte_statut)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД