Конкурс „Елиас Канети“ 2022 година

Изх. № РУО1-7908/17.02.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-7107/11.02.2022 г. от РУО – Русе приложено Ви изпращам Регламент на конкурс за художествена творба на тема „Да разглобиш шума“ Елиас Канети (из „Записки 1954 – 1993“), организиран от Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, гр. Русе и Международно дружество „Елиас Канети“.

В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас, като формите на участие в конкурса са есе, стихотворение и рисунка. Срокът за представяне на творбите е 10.04.2022 г.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с регламента на конкурса.

 

Приложение:

  1. Регламент.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД