Конкурс за детска рисунка „Какъв искам да стана, когато порасна?“

Изх. №РУО1-37320/17.11.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-37086/15.11.2023 г. Ви уведомявам, че ЦПЛР – кариерно ориентиране и консултиране – София обявява конкурс за детска рисунка „Какъв искам да стана, когато порасна?“ за ученици от I до VII клас. Крайният срок за изпращане на творбите е 8 декември 2023 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложение:

  1. Обява.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

Д-Р АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАд

(съгласно заповед №РД10-1235/13.11.2023 г.

на министъра на образованието и науката)