Конкурс за детска рисунка на тема „Българската азбука“

Изх. № РУО1-6206/07.03.2023 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-5869/02.03.2023 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна, организира конкурс за детска рисунка на тема „Българската азбука“. Конкурсът е насочен към ученици от I до XII клас. Крайният срок за предаване на конкурсните творби е 30 април 2023 г.

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД