Конкурс за добри педагогически практики за учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение.“

Изх. №  РУО1-34796/07.12.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2020/2021 г., РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики за учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“. В конкурса могат да участват учители по чужд език, които преподават в държавни, общински и частни училища на територията на област София-град. Педагогическите практики ще бъдат оценявани по регламент, изготвен от комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-град. Заявилите участие учители следва да представят педагогическа практика в електронна среда в платформата Microsoft Teams. Педагогическата практика може да бъде проведена от един учител или от екип учители от съответното методическо обединение «Чужди езици» в училището. Урокът може да е на  един от изучаваните чужди езици в училището  или бинарен.

Моля да уведомите учителите по чужд език в повереното Ви училище за конкурса, като желаещите да се включат, следва да попълнят и да изпратят приложената регистрационна форма на един от следните електронни адреси: [email protected] и [email protected] в срок до 15.01.2021 г.

 

Приложения:

  1.  Регламент на конкурса.
  2.  Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД