Конкурс за есе по повод 42 години от учредяването на БСК

Изх. №РУО1-11115/16.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-10453/11.03.2022 г., моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за участие в конкурс за есе на тема „Предприемачът, който ме вдъхновява“ или на тема „Бих инвестирал в …, организиран от Българската стопанска камера. В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас, като крайният срок за изпращане на творбите е 15.04.2022 г.

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД