Конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“

Изх. РУО1 – 1886/ 23.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

РУО – София-град, Регионален методичен съвет по биология и катедра „Методика на обучението по биология“ към СУ „Климент Охридски“ за шести пореден път организират конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“.

Конкурсът е предназначен за ученици от ІV до ХІІ клас включително, разпределени в две състезателни групи:

 • Първа група – ученици от ІV до VІІ клас
 • Втора група – ученици от VІІІ до ХІІ клас

Тема на конкурса за учебната 2019/ 2020 г. е „Микросвят – структура, функция, адаптация и фундаменталното му значение за живота на Земята”.

Дата на провеждане на конкурса: 17 май 2020 год. от 10:00 часа в ТехноМеджикЛенд, бул. „Цариградско шосе“ №111Б. Донасянето на готовите модели за участие ще се извършва в самия ден на провеждането на конкурса от 9:30 часа.

Конкурсът включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите. Устното представяне на моделите трябва да бъде осъществено в рамките на 2 до 5 минути. Участието на учениците може да бъде индивидуално или екипно /2 – 4 ученици/.

За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларация до директора на училището за съгласия за публикуване на: 1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място); 2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

При липса на изрично съгласие, резултатите на ученика от състезанието се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика. Фиктивният номер се генерира от училището, в което се обучава. Моля фиктивните номера да бъдат образувани по следния начин:

 • Всеки фиктивен номер започва с буквите КМБ – (конкурс за модели по биология);
 • Двуцифрен код на състезателната група: за първа състезателна група – 01; за втора състезателна група – 02;
 • Седемцифрен код на училището;
 • Трицифрен код на ученика – последователни номера генерирани от училището, като първият номер е 001 и т.н.

Например: КБМ 02 2222009 001; КМБ – конкурс за модели по биология; 02 – втора състезателна група; 2222009 – код на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, София; 001 – код на ученика генериран от училището;

Директорът на училището предоставя информация (по образец) за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици, чиито резултати не се обявяват, както и за учениците които не желаят да бъдат снимани.

Препоръчително е учениците да си носят сандвичи и вода.

Заявките за участие да бъдат изпратени до 11.05.2020 г. на електронeн адрес: [email protected]

Приложение:

 1. Заявка за участие (zajavka 2020)
 2. Декларация за информирано съгласие (Декларация)
 3. Оценъчна карта (karta ocenjavane 2020)
 4. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане/или видео с тяхно участие (kmbXXXXprotSpPubl)
 5. Програма на състезанието (programa)

Моля да запознаете учителите по природни науки с изискванията на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгл. Заповед № РД 02-81 /20.01.2020 г.

на началника на РУО – София-град/