Конкурс за иновативни идеи „Solve for tomorrow“ (Решения за бъдещето)

Изх. № РУО1- 39071/25.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-38973/24.10.2022 г. Ви уведомявам, че Samsung България и фондация „Образование 5.0“ организират конкурс за иновативни идеи „Solve for Tomorrow“ (Решения за бъдещето). В него могат да участват ученици от X до XII клас от всички средни училища, профилирани и професионални гимназии с общинско, държавно или частно финансиране.

Конкурсът цели насърчаване развитието на STEM умения и прилагане на дизайн мислене за идентифициране на реални проблеми в обществото и разработване на иновативни решения за тях.

Участниците в отбори от максимум трима ученици и ръководител учител участват с идеи в три категории:

  • „Околна среда и климат“;
  • „Социално равенство“;
  • „Безопасност и здраве“.

Регламент на конкурса: https://www.solvefortomorrow.bg/rulessft/.

В рамките на конкурса има и специална категория за учители за създаване на упражнения с добавена реалност (AR).

В помощ на участниците „Образование 5.0“ организира онлайн уъркшоп за ученици по дизайн мислене на 29 октомври 2022 г. (https://www.solvefortomorrow.bg/workshopdt/) и обучения на учители по дизайн мислене и създаване на упражнения с добавена реалност, носещи по един квалификационен кредит. Всички обучения са безплатни.

Пълна информация и актуални новини за конкурса са публикувани на сайта на инициативата: https://www.solvefortomorrow.bg/.

Моля информацията да бъде предоставена на учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД