Конкурс за литература, музика, визуални изкуства

Изх. № РУО1-34623/18.10.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-34192/14.10.2021 г. Ви уведомявам, че Фондация за българска литература обявява конкурс за литература, музика, визуални изкуства.

Моля да запознаете учениците от Вашето Ви училище с регламента на конкурса.

 

Приложение: регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД