Конкурс за литературно творчество и журналистика

Изх. № РУО1-16175/26.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-15859/ 20.05.2021 г. от ОбДЦКИ – Русе моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламента за участие в ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – Русе, 2021 г.

 

Приложение: регламент

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД