Конкурс за лого на Националната телефонна линия за деца 116 111 и чат приложението към нея

Изх. № РУО1-14589/09.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-14564/09.05.2024 г., Ви уведомявам, че ДАЗД инициира Конкурс за лого на Националната телефонна линия за деца 116 111 и чата към нея. Целта на инициативата е широк кръг от деца да се запознаят с дейността на Националната телефонна линия за деца 116 111 и чат приложението към нея.

В конкурса могат да участват деца на възраст от 11 до 16 години, като всяко дете има право да участва индивидуално с едно предложение. Логото може да е символ, графичен знак, емблема, съставен от текст, изображение или комбинация, които идентифицират Националната телефонна линия за деца 116 111 и чат приложението към нея. Логото трябва да е с размер във формат А4. Няма ограничение на техниката при изработване на логото. Графичният дизайн на лого трябва да е с размер максимум 5 МВ и в JPG формат.

Всяко предложение за лого трябва да е придружено с кратка информация – описание и данни за обратна връзка:

  • трите имена и възрастта на детето;
  • име на родител/лице, полагащо грижи за детето;
  • населено място, в което детето живее;
  • адрес за кореспонденция;
  • телефон за връзка с детето и с родителя/лицето, полагащо грижи за детето;
  • електронен адрес на детето и родителя/лицето, полагащо грижи за детето;
  • декларация от родител, че е съгласен детето да участва в конкурса и логото да бъде използвано единствено в кампании/материали на Националната телефонна линия за деца 116 111 и чат приложението към нея.

Творби без гореизброените данни няма да бъдат допускани до участие в конкурса.

Крайният срок за получаване на предложенията за лого е 30 юни 2024 г. Детските творби могат да бъдат изпратени по Български пощи за сметка на Държавната агенция за закрила на детето на адрес: гр. София, 1051, ул. „Триадица” № 2 за ДАЗД или на електронна поща: [email protected]. Логото, с което децата участват в конкурса, не се връща на авторите.

Победителите в конкурса ще бъдат определени от специална комисия през месец септември. Освен много атрактивни награди за участващите деца, спечелилото лого ще бъде отпечатано на информационните материали на ДАЗД. Предвидени са и поощрителни предметни награди.

Стартирането на конкурса и регламентът за неговото провеждане ще се обявяват чрез интернет страницата на Държавната агенция за закрила на детето – www.sacp.government.bg, медии, МОН и РУО.

За допълнителни въпроси можете да се обърнете към:

02/933 90 31 – Георги Иванов, имейл: [email protected], мобилен: 0888666227 ; 02/933 90 58 – Ваня Кирилова, имейл: [email protected], мобилен: 0878915816; 02/933 90 57 – Цветелина Кьосева, имейл: [email protected], мобилен: 0878315781.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА  КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-522/11.04.2024 г.

на министъра на образоването и науката/