Конкурс за най-добро ученическо есе „Не на различията. Да на толерантността и интеграцията” на ГДНП

Изх. № РУО1-12215/28.04.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-112/26.04.2023 г., вх. № РУО1-11895/26.04.2023 г., Ви уведомявам, че Главна дирекция „Национална полиция“ организира конкурс за най-добро ученическо есе на тема „Не на различията. Да на толерантността и интеграцията”. Конкурсът се организира във връзка с Дейност 6 на проект „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“ по програма „Външни работи” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Целта на конкурса е да се популяризира инициативата за превенция на дискриминацията и речта на омразата, за подобряване на толерантността и мултикултурния диалог в училищата, в които учат деца от ромски произход. В него могат да вземат участие ученици на възраст между 14 и 17 години. Изисква се  предварително одобрение за участието от родителите на учениците.

Есета за участие в конкурса се подават до 26.05.2023 г., придружени от попълнен и подписан формуляр-заявка на електронен адрес: [email protected] или на адрес: гр. София, п. к. 1715, бул. „Александър Малинов“ №1 за Главна дирекция „Национална полиция“, както и чрез ръководството на съответното училище и обединяващия инспектор от Детска педагогическа стая. Победителите ще бъдат обявени през месец юни 2023 г. на интернет-страницата на Главна дирекция „Национална полиция“: https://www.mvr.bg/gdnp/информационен-център/пресцентър/новини. Ще бъдат излъчени и присъдени награди за трите най-добри есета за съответната възрастова група, като са предвидени и поощрителни награди за всички участници. Връчването на наградите ще бъде обявено допълнително.

При възникнали въпроси: инспектор Ирина Рогева, тел. 0887859739 и 02/982 7812, [email protected]

Ръководството на Главна дирекция „Национална полиция“ е информирано, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищно образование предоставят значителна свобода на директорите на училища да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, както и за необходимостта от спазване на законовите  изисквания по отношение на информираното съгласие на родителите, в т.ч. и по отношение разгласяването на сведения или данни за деца, вкл. и на снимки на деца.

Моля да сведете информацията за конкурса до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

 

  1. Регламент на конкурса.
  2. Заявка за участие.
  3. Декларация за информираност и съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

СЪБКА ПОПОВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-1029/25.04.2023 г.

на началника на РУО – София-град/