Конкурс за портрет на Христо Ботев

Изх. № РУО1-12615/18.04.2024 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-12473/17.04.2024 г. моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с регламента на конкурс за портрет на Христо Ботев, организиран от 72. ОУ „Христо Ботев“, гр. София. В конкурса могат да участват ученици от I до VII клас. Крайният срок за изпращане на творбите е 10 май 2024 г.

 

Приложения:

  1. Регламент на конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД