Конкурс за разказ или рисунка „Чешма с история“

Изх. № РУО1-34045/13.10.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-32667/06.10.2021 г., Ви уведомявам, че Фондация „Наука за природата“ обявява първи конкурс за разказ или рисунка на тема „Чешма с история“. Конкурсът е насочен към ученици от I до XII клас. Крайният срок за получаване на творбите е 13 ноември 2021 година.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент на конкурс „Чешма с история“

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД