Конкурс за ученическо есе

Изх. № РУО1-4929/24.02.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4644/20.02.2020 г., Ви уведомявам, че катедра „Културология“ при Факултета по изкуствата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград организира национален конкурс за ученическо есе. Целта на конкурса е да провокира творческото мислене на учениците кандидат-студенти и да им даде възможност за изява.

Моля да имате предвид, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование Ви предоставят значителна свобода относно планирането и осъществяването на дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, и че в случая решението е Ваше при наличие на информирано съгласие от страна на родителите.

Обръщам внимание за спазване на законовите изисквания, определени в чл.11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1”.

 

Приложение:  Регламент за организиране и провеждане на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД