„Конкурс за формиране на Малки учебно – изследователски общности“

Изх. № РУО1-28752/08.10.2019

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-341/01.10.2019г., вх.№РУО1-28242/02.10.2019г., Ви уведомявам, че Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) ще формира и финансира на конкурсен принцип 15 малки учебно-изследователски общности (МУИО). Девет от общностите ще бъдат от областта на естествените науки, технологиите, инженерството и математиката, а останалите шест – от областта на хуманитарните и обществени науки. Целта е привличане на ученици към учебно-изследователска дейност, развитие на изследователския подход в образованието и усъвършенстване на уменията на учениците за представяне на резултати пред публика. Всяка общност се състои от поне двама ученици и ръководител. Те работят по един или повече проекти, с които учениците ще участват в Ученическата научна сесия на УчИ-БАН през 2020 г.

При проявен интерес от Ваша страна, за повече информация, Ви предоставям комплект документи.

Приложения:

1.   Обява за конкурс

2.   Обща информация за Малките учебно-изследователски общности (МУИО)

3.   Заявление за сформиране на Малка учебно-изследователски общност

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД