Конкурс „Зелени и дигитални умения в класната стая – GREEN and DIGEDU“

Изх. № РУО1- 38669/20.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-38413/18.10.2022 г. Ви уведомявам, че „Националният екип експерти по професионално образование и обучение“ към Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) организира конкурс за ученици на тема: „ЗЕЛЕНИ И ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ- GREEN and DIGEDU“, който има за цел да популяризира добри практики, свързани с дигиталното и зелено образование.

Конкурсът е насочен към всички ученици на възраст от 7 до 19 години и се провежда в две категории:

  • Зелени умения в класната стая (GREEN EDU);
  • Дигитални умения в класната стая (DIGEDU).

Повече информация и срокове може да намерите на страницата на инициативата: http://ecvet.hrdc.bg/news/konkurs-za-uchenitsi-zeleni-i-digitalni-umenia-v-klasnata-staya-green-and-digedu/.

Моля информацията да бъде предоставена на учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД