Конкурс „Иновирай и преуспявай: Мини индивидуални проекти в гимназията“

Рег. № РУО1-10845/02.04.2024 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-10553/29.03.2024 г. Ви уведомявам, че ЧСМУ „Откривател“, организира конкурс „Иновирай и преуспявай: Мини индивидуални проекти в гимназията“, насочен към ученици от VII до IX клас. Конкурсът има за цел да насърчи учениците да развият умения и да покажат изобретателност чрез свои лични проекти, като изследват реални проблеми и демонстрират своето разбиране за тяхното решаване.

За участие в конкурса следва да се направи регистрация в срок от 29 март до 12 април 2024 г. Крайният срок за предаване на проектите е 10 май 2024 г.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Обява за конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД