Конкурс на ЕС на тема „Моите права, моят глас“

Изх. № РУО1-26737/19.08.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Министерството на образованието и науката относно информация, разпространена от Постоянното представителство на Р България към Съвета на Европа по повод съвместна кампания на Европейския съюз (ЕС) и Съвета на Европа (СЕ) за повишаване на осведомеността на децата относно техните права, моля да информирате учениците между 10 и 17 години от Вашето училище, че могат да участват – индивидуално или в група в конкурс на тема „Моите права, моят глас“.

Кандидатите трябва да изпратят кратко видео (до 2,20 мин) със свое творческо произведение (музикално или театрално, рисунка и т.н.), в което излагат своето разбиране за определено право на детето съгласно документите на ЕС, СЕ и ООН. Като примерни теми организаторите посочват: стойностно участие на децата в обществото; социално-икономическо включване и равен достъп до здравеопазване; борба с всички форми на насилие над деца; правосъдие, адаптирано към децата; защита на децата в интернет пространството.

Очаква се кампанията да подобри разбирането и осведомеността на децата относно техните права и механизмите за защита, които представя европейското законодателство, включително наскоро приетите правни документи в тази област – Стратегия на ЕС за правата на детето, Стратегия на СЕ за правата на детето, Конвенция на ООН за правата на детето, Планът за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията 2020 – 2024 г.

Проектите ще бъдат оценени от жури, което ще подбере 30 от най-добрите на базата на три критерия: съответствие с темата; оригиналност/артистичност на представянето; географски и възрастов баланс. Отличените проекти ще бъдат публикувани на интернет страниците и в социалните мрежи на делегацията на ЕС и СЕ. Предвидени са и награди, които ще бъдат връчени на победителите на специална церемония в Страсбург през месец ноември 2021 г. (ако епидемичната обстановка го позволява), като транспортните разходи се поемат от организаторите.

Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври 2021 г. Творбите се изпращат на посочения в информацията интернет адрес:

Open Call for Projects from Children: My Rights, My Voice – European External Action Service (europa.eu)

Приложение: пълния текст на информацията на английски език

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

АТАНАС ПАСКАЛЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №  РД 10-1328/06.08.2021 г. на министъра на образованието и науката)