Конкурс на тема „Енергия за моето бъдеще“

Изх. № РУО1-15589/19.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-150/11.05.2021 г., вх.№ РУО 1-14642/11.05.2021 г., Ви уведомявам, че неправителствената организация Български атомен форум (БУЛАТОМ), организира конкурс „Енергия за моето бъдеще“ за ученици от I  до X  клас, свързан с ядрената енергетика и необходимостта от нейното развитие. Целта на конкурса е да се осигури нестандартна форма на занимание на учениците, като се стимулира тяхното въображение и се формират ключови компетентности.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с информацията за конкурса.

 

Приложения:

  1. Правила на конкурса.
  2. Регламент на конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД